POLİTİKA

İŞLEME VE
KİŞİSEL VERİLERİN YASALARIN KORUNMASI 6698

HUKUK KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI 6698
Sürüm: 2.0

içindekiler

Bölüm 1. Politikanın Amacı ve Yürütülmesi

İçindekiler 1

Bölüm 1. Politikanın Amacı ve Yürütülmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun 66) (“ Kanun ”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun, işlenmesi için usul ve esasları belirlemektedir. gerçek veya tüzel kişiler tarafından kişisel verilerin sorumluluğu olarak sınıflandırılmıştır. 4

I. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler 4

Kanun Kapsamı Dışındaki Davalar 6

I. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Sınıflandırılması 8

II. Kişisel Verilerin Şirketimiz Tarafından İşlenmesinin Amaçları 10

III.Şirketimizce Kişisel Veri Transferi ve Veri Transferi Yapılan Tarafların Sınıflandırılması 11

Şirketimizce Kişisel Verilerin İşlenmesi Prosedürü 11

V.Kişisel Veri Güvenliği 12

I. Veri Sahiplerinin Hakları 13

II. Hakların Kullanımı 13

Kişisel Verilerin Şirketimiz Tarafından İşlenmesi

Kişisel Veri Güvenliği

Bölüm 4. Kanun Kapsamında Veri Sahiplerinin Hakları

Veri Sahiplerinin Hakları

Hakların Kullanımı

Bölüm 1. Politikanın Amacı ve Yürütülmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun 66) (“ Kanun ”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun, işlenmesi için usul ve esasları belirlemektedir. gerçek veya tüzel kişiler tarafından kişisel verilerin sorumluluğu olarak sınıflandırılmıştır.

Kanun kapsamında, kişisel veriler tanımlanabilir veya tanımlanabilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak sağlanacaktır; işleme, tamamen veya kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak iş verilerinin edinimi, depolanması, depolanması, depolanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, ifşa edilmesi, aktarılması, elde edilmesi, sınıflandırılması işlemidir. veya kullanımının önlenmesi gibi verilerin işlenmesi.

Yasa, diğer düzenlemelerin yanı sıra, veri görevlilerini, kişisel verileri kişisel verilerin alınması sırasında işlenecek olan veri sahiplerini bilgilendirmek / ifşa etmekle yükümlü kılmaktadır. Kanunun 10 uncu maddesine göre, sorumlu kişiler verilerin sahibidir;

Veri memurunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

Kişisel verilerin işlenme amacı,

İşlenen kişisel verilerin kime ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve yasal nedeni,

Kanunun 11. Maddesinde sayılan diğer haklar,

önemli.

Bu belge (“Politika”), Şirketin kişisel verilerini veri sorumlusu olarak işlediği gerçek kişileri netleştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu Politikanın konusu Şirket müşterileri, hissedarları, kurumsal müşterileri ve çalışanları, potansiyel müşteriler, hissedarlar, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin yetkilileri ve çalışanları, Şirketimizle çalışan adaylar, eski çalışanlar ve stajyerler, emekli kişiler, ziyaretçiler, Şirket yetkilileri, hissedarlar, iş ortakları ve tedarikçi adayları ile diğer üçüncü şahıslar hakkında çalışanlarımızın kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar Kanun uyarınca çalışanlara sunulan ayrı bir politika metni kapsamında düzenlenmektedir.

Bölüm 2. Kanunun Kapsamı ve Şirketin Kanundan Doğan Hak ve Yükümlülükleri

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, kişisel veriler Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta yer alan usul ve esaslara göre işlenir. Bu bağlamda, sorumlu veriler, yukarıdaki Bölüm 1’de belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi haricinde, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aşağıdaki genel ilkelere uymakla yükümlüdür:

Yasalara ve dürüstlük kurallarına uyum.

Doğru ve gerektiğinde güncel.

Özel, açık ve meşru amaçlar için işleme.

Bağlı oldukları amaç için bağlanmak, sınırlanmak ve kısıtlanmak.

İlgili mevzuatın gerektirdiği sürenin veya işlenme amacının muhafaza edilmesi.

Kanun Altında Kişisel Veri İşleme ve Paylaşım Amaçları

a. Kişisel Veri İşlemenin Amaçları

Kural olarak, kişisel veriler veri sahibinin açık onayı olmadan işlenemez. Ancak Kanun, verilerin 5 ve 6 ncı maddeler uyarınca kişisel veriler ve özel kişisel veriler açısından açık rıza olmadan işlenebileceği bir dizi durum ortaya koymaktadır.

Madde 5 uyarınca kişisel veriler,

Kanunda açıkça veri işlemenin öngörülmesi,

İmp yüzünden rızasını ifşa edemeyen kişinin yaşamını veya fiziksel bütünlüğünü korumak için

İSTANBUL

Center

First of all, Welcome
+90 212 655 00 72 PBX

thermoform.erkur.com

info@erkur.com

WHERE ARE WE?

Where are we?OUR FACTORIES

İstanbul – Bağcılar : +90 212 655 00 72 PBXİstanbul – B.Çekmece : +90 212 655 00 72 PBXTekirdağ – Çerkezköy : +90 212 655 00 72 PBX


LET’S KEEP IN TOUCH

Follow Our Activities

Keep tracking us!